Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á – Wikipedia tiếng ...
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_v%C3%A0_v%C3%B9ng_l%C3%A3nh_th%E1%BB%95_ch%C3%A2u_%C3%81
2019-04-17 08:44:27 164
Một số vùng lãnh thổ chưa phân định rõ là thuộc về châu Á hay châu Đại Dương. ^ Không được Liên Hợp Qốc công nhận. ^ hay còn gọi là Timor-Leste.