Khoa học thư viện – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_học_thư_viện
2019-04-17 13:54:04 121
Khoa học thư viện hay Thư viện học (tiếng Anh: Library Science) là bộ môn khoa học xã hội nghiên cứu quy luật phát triển sự nghiệp thư viện như một hiện tượng xã hội. liên hệ một cách hữu cơ với những điều kiện chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội với những quan điểm và tư tưởng của giai cấp thống trị ...