Phim khoa học viễn tưởng – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phim_khoa_h%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%85n_t%C6%B0%E1%BB%9Fng
2019-04-17 07:34:05 193
Phim khoa học viễn tưởng/ giả tưởng (hoặc sci-fi) là một thể loại phim sử dụng những ... Phim khoa học viễn tưởng thường được sử dụng để tập trung vào các vấn đề chính trị ... 1 Đọc thêm; 2 Sách tham khảo; 3 Tham khảo; 4 Liên kết ngoài ...