Môi trường vĩ mô – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Môi_trường_vĩ_mô
2019-04-15 08:32:18 510
Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp là nơi mà doanh nghiệp phải bắt đầu tìm kiếm những cơ hội và những mối đe dọa có thể xuất hiện, nó bao gồm tất cả các nhân tố và lực lượng có ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả thực hiện của Doanh nghiệp.