Môi sinh – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_sinh
2019-04-15 08:55:02 174
Môi sinh tức môi trường sống là tương quan và tương tác giữa một vật thể hoặc sinh vật trên Trái Đất và các điều kiện thiên nhiên như không khí, nguồn nước, ...