Vấn đề môi trường ở Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-15 09:06:19 274
Có rất nhiều vấn đề môi trường ở Việt Nam, do hậu quả từ Chiến tranh Việt Nam, cũng như quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của Việt Nam từ sau cuộc ...