Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_vi%E1%BB%87n_B%C3%A1o_ch%C3%AD_v%C3%A0_Tuy%C3%AAn_truy%E1%BB%81n
2019-04-17 10:04:11 78
Cổng phụ: 51-53 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam ... Học viện Báo chí và Tuyên truyền (tên tiếng Anh là Academy of Journalism and .... sự nghiệp Báo chí";; 3 cán bộ được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Bảo vệ Thủ đô"; ...