Kinh tế Việt Nam, 1976-1986 – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam,_1976-1986
2019-04-23 12:32:04 480
Lịch sá»­ kinh tế Việt Nam giai đoạn 1976-1986 hay còn gọi là Thời kỳ bao cấp là .... Dù vậy, các hoạt động cải tạo công thÆ°Æ¡ng ở miền Nam cho đến trước năm ...