Phim quảng cáo – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phim_qu%E1%BA%A3ng_c%C3%A1o
2019-04-27 23:44:12 112
Phim quảng cáo (hoặc còn gọi hẹp là Quảng cáo truyền hình, theo thuật ngữ ... cáo hay khuyến mại một món hàng nào hoặc để cổ động, phổ biến điều gì đó.