Công nghiệp hóa tại Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_h%C3%B3a_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-09-11 15:30:11 145
Công nghiệp hóa ở Việt Nam là quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ dựa vào nông nghiệp và thủ công sang máy móc công nghiệp là chính. Quá trình công nghiệp hóa tại Việt Nam bắt đầu từ thời Pháp thuộc khi người Pháp xây dựng những cơ sở công nghiệp đầu …