Thảo luận:Thuốc trừ dịch hại – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Thu%E1%BB%91c_tr%E1%BB%AB_d%E1%BB%8Bch_h%E1%BA%A1i
2019-05-12 11:46:10 126
Trong trường hợp này thì tiếng Việt gọi "insecticide" là gì? ... Còn thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc bảo vệ nông nghiệp là một phần của pesticide + một số chất ...