Giáo dục – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_dục
2019-04-13 12:26:10 291
Giáo dục đại học, còn gọi là giáo dục giai đoạn thứ ba hay giáo dục sau trung học (mặc dù các khai niệm này không nhất có nghĩa giống nhau ở tất cả các nước), là giáo đoạn giáo dục không bắt buộc theo sau giáo dục trung học.