Tài chính doanh nghiệp – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tài_chính_doanh_nghiệp
2019-04-13 06:14:09 258
Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp: - Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.