Tài chính công – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_ch%C3%ADnh_c%C3%B4ng
2019-04-13 06:18:14 283
Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và ...