Tài chính quốc tế – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tài_chính_quốc_tế
2019-04-13 06:20:12 287
Mô hình tài chính quốc tế tập trung vào các nội dung chính của các quan hệ tài chính quốc tế. Khảo sát các cách tiếp cận mô hình hóa đã thực hiện trên thế giới với một số nền kinh tế cũng như các khu vực kinh tế.