Kế toán tài chính – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kế_toán_tài_chính
2019-04-13 13:38:18 128
Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính.