Quản trị tài chính doanh nghiệp - Vietsourcing
http://vietsourcing.edu.vn/public/tai-chinh-ngan-hang/quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep.html
2019-04-15 15:14:39 222
Tại Vietsourcing, khóa học “Quản trị tài chính doanh nghiệp” sẽ giúp học viên nắm bắt và hiểu các lý thuyết cơ bản về tài chính, cũng như các vấn đề cốt lõi ...