Câu hỏi: Công nghệ là gì? - Khoa học và Công nghệ - Hỏi đáp ...
https://vinhphuc.gov.vn/ct/module/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/View_Detail.aspx?ItemID=588
2019-04-15 07:32:35 183
8 Tháng Sáu 2015 ... Ở Việt Nam, trước đây thường có quan niệm cho rằng “công nghệ là kiến thức, kết quả của khoa học ứng dụng nhằm biến đổi các nguồn lực ...