Thông tin chung về thủ tục đi Pháp - La France au Vietnam
https://vn.ambafrance.org/-Thong-tin-chung-ve-thu-tuc-di-Phap-
2019-04-15 11:36:22 298
Trong trường hợp từ chối cấp thị thực, người xin thị thực sẽ nhận được thư thông báo, giải thích cách thức để nộp đơn xin xét lại nếu muốn. Sau khi có quyết định từ chối cấp thị thực, nếu người xin thị thực có đơn xin xét lại gửi đến (...) lire la suite