Điền đơn xin thị thực ngắn hạn như thế nào - La France au Vietnam
https://vn.ambafrance.org/%C4%90ien-don-xin-thi-thuc-ngan-han-nhu-the-nao
2019-04-27 00:36:24 205
Xem hướng dẫn điền đơn xin thị thực ngắn hạn tại đây. ... Thủ tục đi Pháp > Thông tin chung về thủ tục đi Pháp > Điền đơn xin thị thực ngắn hạn như thế nào.