Bài Tập Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp 3 - Kết quả Hình ảnh
https://vn.images.search.yahoo.com/search/images?p=bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 3
2020-07-11 16:05:04 57
Bài tập số 42. Theo tài liệu kế toán của doanh nghiệp Nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng năm 200x như sau: Tồn kho thành phẩm A đầu kỳ: 20.000 sản phẩm, trị giá nhập kho số; thành phẩm A là: 528.000.000đ.