Quy đinh đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của ĐHQGHN, các ...
http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2095/N12247/Quy-dinh-da%CC%A3t-ten-giao-di%CC%A3ch-quo%CC%81c-te%CC%81-%28tie%CC%81ng-Anh%29-cu%CC%89a-dHQGHN,-ca%CC%81c-don-vi%CC%A3-tha%CC%80nh-vien-va%CC%80-tru%CC%A3c-thuo%CC%A3c,-ca%CC%81c-chu%CC%81c-danh-la%CC%83nh-da%CC%A3o
2019-04-16 05:20:15 142
Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietnam National University, Hanoi (viết tắt ... Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.