Môi trường vi mô (môi trường đặc thù) - VOER
https://voer.edu.vn/m/moi-truong-vi-mo-moi-truong-dac-thu/510c7c93
2019-04-15 08:32:18 384
Khái niệm: Môi trường vi mô gồm các yếu tố, lực lượng, thể chế… nằm bên ngoài tổ chức mà nhà quản trị khó kiểm soát được, nhưng chúng có ảnh hưởngtrực tiếp đến hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức.