Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM | Khoa Khoa học máy tính&kỹ...
https://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=10
2019-04-14 20:48:08 233
I. TỔNG QUAN. Chuyên ngành Máy tính được đào tạo rất sớm tại Trường Đại học Bách Khoa bắt đầu từ năm 1977. Hiện tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính là một khoa đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam và hiện có các chương trình đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu ở các bậc đại học ...