Ngành Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa ...
https://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=10&nganh_id=8
2019-04-16 20:38:13 208
Theo số liệu thống kê những năm gần đây, 100% kỹ sư tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính của trường có việc làm hoặc học tiếp sau đại học trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp.