(PDF) Kt201cv02 ke toan tai chinh doanh nghiep 1 | Hài Hước P ...
https://www.academia.edu/6367289/Kt201cv02_ke_toan_tai_chinh_doanh_nghiep_1
2019-05-05 03:02:02 152
Tên môn học: Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 (Financial Accounting 1) 2. ... Tổng số tiết : 56 tiết, Trong đó : ƒ Lý thuyết : 40 tiết ƒ Bài tập : 16 tiết ƒ Thực hành ...