MD5 và các giải thuật mã hóa | Sang Bui - Academia.edu
https://www.academia.edu/15624023/MD5_v%C3%A0_c%C3%A1c_gi%E1%BA%A3i_thu%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%C3%B3a
2019-04-17 08:48:09 96
TÌM HIỂU MD5 VÀ CÁC GIẢI THUẬT MÃ HÓA MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một hàm băm để mã hóa với giá trị băm là 128bit.