Môi trường marketing | Quynh Nhi - Academia.edu
https://www.academia.edu/10127643/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_marketing
2019-04-15 08:48:15 147
Môi trường marketing Marketing là hoạt động đặc biệt quan trọng đối với các doah nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, việc nghiên cứu về những tác ...