Tieu Luan Cong Ty Da Quoc Gia Honda | Đỗ Trường Quang ...
http://www.academia.edu/8923812/Tieu_Luan_Cong_Ty_Da_Quoc_Gia_Honda
2019-04-25 16:06:14 129
Đánh giá chiến lược kinh doanh của Honda tại Việt Nam 3.1 Hiệu quả chiến lược .... Môi trường vi mô: Theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh của M.Porter: * Mứ độ ...