(PDF) BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP | Tran Le Hien ...
https://www.academia.edu/9805002/B%C3%80I_T%E1%BA%ACP_T%C3%80I_CH%C3%8DNH_DOANH_NGHI%E1%BB%86P
2019-04-13 06:42:07 291
BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Bài 1 Doanh nghiệp B có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đơn vị: triệu đồng) Vốn góp: 50.000 Vay ngắn hạn: ...