cái cân - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh - từ điển bab.la - Babla.vn
https://www.babla.vn/tieng-viet-tieng-anh/c%C3%A1i-c%C3%A2n
2019-04-30 19:20:10 207
Tra từ 'cái cân' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.