Hướng dẫn hồ sơ giao dịch chuyển tiền theo một số mục đích - Bidv
http://www.bidv.com.vn/Download/%7BpZuxB7fkTpsv0/21kd+uQweNlNltQXPM%7D/Huong_dan_chi_tiet_ho_so_theo_muc_dich_chuyen_tien_-_Copy.docx
2019-04-28 18:34:09 107
(Nếu mục đích chuyển tiền chưa được hướng dẫn tại bảng dưới đây, người ... 3, Chuyển tiền đi công tác ở nước ngoài, - Quyết định cử đi công tác nước ngoài có tên ... Hạn mức chuyển tiền định cư (tính bằng USD hoặc ngoại tệ khác quy đổi ...