Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh | Văn phòng Công ...
http://www.boa.gov.vn/vi/vien-y-te-cong-cong-thanh-pho-ho-chi-minh-0
2019-04-22 20:16:11 196
Tổ chức giám định: Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Inspection ... Địa chỉ: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Address ... 1. TS.BS Đặng Văn Chính Tất cả các chứng thư / All inspection certificates 2. TS.