Branding: xây dựng thương hiệu - Brands Vietnam
https://www.brandsvietnam.com/2098-Branding-xay-dung-thuong-hieu
2019-04-13 20:16:11 93
Xây dựng thương hiệu là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình cũng như vô hình với mục đích để khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc tập ...