Account Agreement - BVSC
http://www.bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/KHTC-CNNN/3.4-Account%20Agreement%20custody%20at%20BVSC-Individual.pdf
2019-04-26 00:34:21 126
Đồng thời, Khách hàng đề nghị BVSC cung cấp các dịch vụ được ghi nhận .... của pháp luật và trong phạm vi giấy phép hoạt động kinh doanh của. BVSC/BVSC is ..... Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản. Trong.