Cổng thông tin điện tử Cần Thơ - cantho.gov.vn
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z0/fcyxDoIwEIDhV-nCfC1R44qJDlRkhVvMWQgt1iskB_HxhRdw_JI_PyA0gExrGEhCYoqbWzw9z9peTXnI73Vlbrq4HO0jr63OKwMl4P9gO4RxnrEAdIml_wo0jlh8yrSEnge1hl4yHYPzKtJnp1NuoQ3sVUdJLS_ulPidk08wvbH9Ab17THI!/?page=menutrangchu
2019-04-13 20:00:17 177
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ ngày 17/3/2019 đến ngày 23/03/2019 (15/03/2019) • Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/03/2019 (Lịch điều chỉnh lần 3) (13/03/2019)