rập Thống nhất - Chi tiết về Quốc gia
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ChiTietVeQuocGia?diplomacyNationId=255&diplomacyZoneId=85&vietnam=0
2019-04-17 07:38:14 95
Tên nước: Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) 2. Thủ đô: Abu Dhabi 3. Vị trí địa lý: Nằm ở phía Đông bán đảo Ả-rập, phía Bắc giáp Ca-ta, phía Đông ...