Bru-nây - Chi tiết về Quốc gia
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ChiTietVeQuocGia?diplomacyNationId=146&diplomacyZoneId=85&vietnam=0
2019-04-17 12:02:25 165
Cả nước chia làm 4 quận: Bru-nây Mua-ra (Brunei Muara), Tu-tông (Tutong), Cu-a-la ... Dân số: 383.371 người (tháng7/2008), trong đó người Mã chiếm 66,3%, ...