Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Văn bản quy phạm pháp ...
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=29435
2019-04-17 10:30:15 236
24 Tháng Sáu 2004 ... Luật này quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo ...