Xác định tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính của nhà thầu ...
https://www.chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Xac-dinh-tieu-chi-danh-gia-ve-nang-luc-tai-chinh-cua-nha-thau/6147.vgp
2019-04-18 06:46:10 107
Theo đó, pháp luật về đấu thầu hiện hành quy định một trong các tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính là giá trị tài sản ròng trong năm gần nhất phải dương mà không quy định về hệ số thanh toán nợ ngắn hạn, lợi nhuận, nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH.