Quản Trị Khách Sạn - Khóa ngắn hạn - CHM International ...
http://www.chm.edu.vn/vi/courses/khoa-ngan-han-quan-tri-khach-san/
2019-04-29 01:12:11 157
Khóa ngắn hạn Quản trị Khách sạn (3-6 tháng), cấp bằng CTH level 2 của Anh Quốc. Học phí cạnh tranh, cam kết việc làm ngay sau khi ...