QUY TẮC ỨNG XỬ - COFCO International
https://www.cofcointernational.com/media/1132/cil-code-of-conduct-vietnamese.pdf
2019-05-12 22:58:03 62
bằng tiếng Anh sẽ được công bố và phân phối cho Cofco International Limited ('CIL') ... Chúng tôi dịch các Giá Trị này dựa trên 5 nguyên lý chính về ... Tất cả báo cáo về hành vi sai trái phải được thực hiện nghiêm túc và bảo mật, .... Tại CIL, chúng tôi bảo vệ và khẳng định quyền sở hữu trí tuệ bởi vì chúng tôi biết rằng các.