viet di tru my f4 | Coi gì
https://www.coigi.com/v/9186/viet-di-tru-my-f4.html
2019-04-16 23:36:14 51
Sở di trú phải nhận được Lệ Phí Di Dân 165 Mỹ kim trước khi ... Sở di trú sẽ vẫn chấp nhận đơn bảo lãnh diện F4 trong 18 tháng sau khi đạo luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện mới có hiệu lực, và sau đó diện F4 sẽ đóng lại đối với các đương đơn mới.