Hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang
http://www.daotaoketoanhcm.com/thu-vien/hach-toan-ke-toan-xay-dung-co-ban-do-dang/
2019-04-25 19:28:05 181
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch .... cơ bản dở dang là tài sản hay nguồn vốn – tài khoản 241 theo thông tư 200 ...