Nghĩa của từ : exercise | Vietnamese Translation - Tiếng việt để dịch ...
https://www.engtoviet.com/en_vn/26549/exercise
2019-04-28 05:30:15 175
'exercise' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. ... =to do exercises+ tập thể dục ... bài học ; bài thể dục ; bài tập khởi động buổi sáng ; bài tập luyện ; bài tập thể ...