Nghĩa của từ : construction | Vietnamese Translation - Tiếng việt để ...
https://www.engtoviet.com/en_vn/15409/construction
2019-05-08 01:12:03 72
'construction' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. Hệ thống từ ... =under construction; in the course of construction+ đang xây dựng, đang làm - vật được xây ...