Nghĩa của từ : boots | Vietnamese Translation - Tiếng việt để dịch ...
https://www.engtoviet.com/en_vn/8568/boots
2019-05-04 03:16:05 88
'boots' trong Việt -> Anh. Từ điển tiếng Việt. Hệ thống từ điển chuyên ngành mở ... danh từ - giày ủng bằng cao su không thấm nước, thường cao tới gần đầu gối ...