Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
http://www.evnfc.vn/data/upload/file/20171220/Chi%20tra%20co%20tuc%202016.pdf
2019-05-05 10:10:03 252
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017. THÔNG BÁO. “V/v: Chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực”. -. Kính gửi: Quý cổ đông của Công ...