Thông báo chi trả cổ tức 2015
http://www.evnfc.vn/data/upload/file/20160908/C%C3%B4ng%20ty%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90i%E1%BB%87n%20l%E1%BB%B1c%20chi%20tr%E1%BA%A3%20c%E1%BB%95%20t%E1%BB%A9c%20n%C4%83m%202015.pdf
2019-05-05 10:22:10 217
8 Tháng Chín 2016 ... thường niên năm 2016, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ... tới Quý cổ đông của Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau: 1.