Chuyển tiền ra nước ngoài bằng điện SWIFT - Eximbank
https://www.eximbank.com.vn/home/Static/cn_sanpham_chuyentien_ranuocngoai.aspx
2019-04-28 18:34:09 274
Chuyển tiền đến bất kỳ ngân hàng nào ở nước ngoài. ... ngoài cho phép định cư hoặc giấy tờ chứng minh việc đi định cư ở nước ngoài (thẻ cư trú, visa định cư,.